Haal je rijbewijs bij
sterk rijopleidingen!

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Sterk Rijopleidingen, alswel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de cursisten. Een overeenkomst tussen Sterk Rijopleidingen en de cursist is tot stand gekomen nadat de cursist het digitale aanmeldformulier heeft ingevuld en heeft geaccepteerd.

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:
Artikel 1:

1.1 De cursist krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat;
1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt;
1.3 De cursist legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto;
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de cursist. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen;
1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd, waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten;
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:
Artikel 2:

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet je 16 jaar zijn. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben;
2.2 De cursist zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de cursist iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen;
2.3 De cursist mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter gelieve dit wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd;
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven, of vakantie;
2.5 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool;
2.6 Indien de cursist iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden;
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
Artikel 3:

3.1 Betalingen dienen voldaan te worden voor iedere les;
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, anders worden de lessen stop gezet;
3.3 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

 1.  Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10,-) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling;
 2.  De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaalt, dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de cursist zelf moet dragen;
3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet-gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakketuurprijs. 

Rij(her)examen en Tussentijdse Toets:
Artikel 4:

4.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen;
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de cursist de kosten van één rijles te berekenen;

Beëindiging van de les- en pakketovereenkomsten:
Artikel 5: 

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

 1. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5);
 2. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Aanvullende afspraken:
Artikel 6:

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd;
6.2 Deze algemene voorwaarden zullen echter op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Lespakketten:
Artikel 7:

7.1 Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de cursist nog geen gebruik maken van het examen. De cursist dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht;
7.2 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

Examengarantie:
Artikel 8:

8.1 Onder examengarantie wordt verstaan dat een cursist bij niet slagen, een tweede keer mag deelnemen aan het examen. Dit is gratis wanneer er minimaal 2 uur les wordt afgenomen na het eerste examen;
8.2 Sterk Rijopleidingen verleent alleen examengarantie indien de cursist:

 1. Op de aangegeven tijd aanwezig is;
 2. De volledige cursus heeft gevolgd;
 3. Zich voor de volle 100% inzet;
 4. Voor aanvang van de opleiding het volledige bedrag van de opleiding en de examengarantie te hebben voldaan.

8.3 Mocht de cursist aan een van de bovenstaande punten niet voldoen, dan is er geen examengarantie van toepassing;
8.4 Mocht de cursist bij (herhaaldelijk) wangedrag of met een negatieve houding deelnemen aan de opleiding, dan is de instructeur bevoegd om de cursist te weigeren voor verdere deelname aan de cursus. Er zal dan geen restitutie op de lessen gelden. Tevens zal de cursist worden aangesproken op zijn gedrag;
8.5 De cursist is verplicht om minimaal 2 uur les af te nemen tegen betaling van €25,- per uur. De examengarantie is geldig tot 30 dagen na het examen en is niet overdraagbaar.
8.6 Bij een positieve uitslag vindt er geen restitutie plaats.

Vrijwaring:
Artikel 9:

9.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

 1.  De rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico;
 2.  Als de cursist zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld;
 3.  Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld;
 4.  Het is tevens verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking van het medicijn. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

9.2 De rijschool zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De cursist mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de cursist niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Geschillen:
Artikel 10:

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
10.2 Ouder(s) en/of verzorger(s) en de cursist gaan akkoord met de overeenkomst. Wanneer er sprake is van minderjarigheid, is de cursist toch aansprakelijk voor eventuele voortvloeiende kosten vanuit de opleiding.